Генетичен анализатор на базата на технологията MALDI-TOF   е еднo от водещите решения за определяне на генотипa на биологични обекти. Системата за генетичен анализ (масов спектрометър) MassARRAY 4 е подходящ за откриване на единични нуклеотидни замествания и количествен анализ  на алелности, зиготност и хаплотипове в мултиплексен формат.

Референата  чувствителност на метода ,който се  използва от масовата спектрометрия е фактора, който прави генетичният анализатор MassARRAY 4 известен в целия свят. Системата за генетичен анализ System MassARRAY 4 се използва успешно в изследователски проекти на всички нива, в клиничната практика и в криминалистиката.

Възможностите на генетичния анализатор MassARRAY 4 позволяват ранна диагностика и откриване на предразположения към заболяване, както и за най-различни приложения, свързани с изследванията на генома,  включващо секвениране, определяне на генотипа, скрининг обхващащ целия геном, идентификация на статуса на мутация,  както и разработването на нови методи за изследване на раковите заболявания.

Генетичния анализатор MassARRAY 4 на фирма Agena Bioscience е съвременно, високотехнологично, високопроизводително, нанотехнологично оборудване за иследване на фината структура на гена, което успешно може да се използва в:

  • Медицината: за изследване и диагностика на онкологичните заболявания. Свръхчувствителната система за генетичен анализ MassARRAY 4 може не само да  диагностицира рак много по-рано, отколкото всички  други познати апарати в световен мащаб, но също така  да  определи  предразположение към заболяване. Готовите за използване онкопанели  OncoCarta са количествено най-пълните обхванати асоциирани онко гени  (повече от 50 онкогени и тумор супресорни гени, както и  534 свързани с тях  соматични мутации). Редица специално проектирани онкопанели насочени  към рак на белия дроб, рак на дебелото черво, меланома и други  позволяват да се получат  данни за съответен онкопрофил  на всеки етап от канцерогенезата, включително и стадиите  на предракови заболявания.
  • Молекулярната биология и генетиката: изследване на мутации на онкоасоциирани   гени, тумор супресорни гени, генната експресия, транслокация нуклеотидни полиморфизми (SNP), CNV, алелност, зиготност, хаплотип, точно определяне на геномна последователност,изследвания на РНК.
  • Фармакогенетика: избор на лекарства посредством генетичния статус на отделния пациент (персонализирана медицина). Разработването на нови лекарства. Предклиничните проучвания. Таргетна терапия.
  • Биотехнологии и генетиката в селското стопанство: създаване на подобрени сортове култури, провеждане на размножителна  работа в животновъдството и птицевъдството,земеделско сертифициране.
  • Микробиология: идентифициране и проучване на микроорганизми и техните хаплоидни щамове, както и HIV и хепатит вируси, количествен анализ.

Генетичния анализатор MassARRAY 4  е  мощен  инструмент, който може да се използва както за анализ на целия геном, така и на специално избран локус. Високата чувствителност позволява дори откриването на  единичен ген- маркер на клетката. Фокусирайки се върху съответните изследвания  предоставя възможността  на потребителя  да разработи свои собствени протоколи и групи и да променя  вече  направените  за нуждите на научните изследвания.

Показване на всички 2 продукта

Показване на всички 2 продукта

Top